Slider

Документи

Стратегія розвитку КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2020-2025 роки

Стаття 35 Закону України «Про освіту»; Національна рамка кваліфікацій

Положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про реалізацію права на вільний вибір навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Загальноуніверситетський КАТАЛОГ вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про індивідуальний навчальний план студента КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок оформлення індивідуального навчального плану студентів, які беруть участь у програмах академічної мобільності

Положення про академічну мобільність КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про сертифікатні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів попереднього навчання

Положення про систему оцінювання результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про програми подвійного диплому в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про організацію інклюзивного навчання у КПІ ім. Ігоря Сікорського

Затверджені стандарти вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про систему запобігання академічного плагіату в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Програма пошуку збігів/ідентичності/схожості тексту від компанії Unicheck
(таке технологічне рішення уведено в дію з 01.01.2018 р. відповідним наказом)

Положення про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про Комісію з етики та академічної доброчесності Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Кодекс честі КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про вирішення конфліктних ситуацій в КПІ ім. Ігоря Сікорського;

Положення про комісію з вирішення конфліктних ситуацій КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Політика, стандарти та процедури дотримання академічної доброчесності

Положення про поточний, календарний та семестровий контроль результатів навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Регламент проведення семестрового контролю в дистанційному режимі та Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі

Регламент організації освітнього процесу в дистанційному режимі

Положення про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній/інформальній освіті

Положення про надання додаткових освітніх послуг здобувачам вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про дистанційне навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих програм практики КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок співпраці КПІ ім. Ігоря Сікорського з закладами загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, з компаніями- партнерами/роботодавцями

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових структурних підрозділах КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок проведення конкурсного відбору або обрання за конкурсом при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)

Навчально-методичний комплекс «Інститут післядипломної освіти» Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Концепція системи роботи університету з набору іноземних громадян на навчання та роботи з ними в період навчання – за нових умов

Положення про преміювання працівників в наукових структурних підрозділах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Положення про конкурс на номінацію «Молодий викладач-дослідник»

Конкурс «Молодий викладач-дослідник(року)», переможцям якого встановлюється надбавка до зарплати в розмірі 20% строком на 1 рік

Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень

Проведення конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Преміювання також передбачено за кращі підручники, навчальні посібники, монографії

Проведення самоаналізу діяльності кафедр університету

Освітні програми КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила прийому на навчання та вимоги до вступників ОП

Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Офіційний сайт відділу аспірантури

Документи до аспірантури

Договір про навчання в Університеті

Програма вступного випробування з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій

Додаток до Правил прийому на навчання для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» в 2021 році

Положення про прийом на навчання для здобуття ступеня доктора філософії

Положення про Координаційну раду з удосконалення менеджменту науки в КПІ ім. Ігоря Сікорського

Правила внутрішнього розпорядку КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок виконання приписів органів державної влади щодо порушення вимог законодавства у сфері пожежної безпеки

Проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для здобувачів вищої освіти, зарахованих на перший курс КПІ ім. Ігоря Сікорського

Статут КПІ ім. Ігоря Сікорського

Електронний архів наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського

Платформа дистанційного навчання «Сікорський»

Науково технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Центр фізичного виховання та спорту КПІ ім. Ігоря Сікорського

Оздоровлення

Електронний кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського

Розклад занять та екзаменаційних сесій

Центром розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського

ННЦ ПС «Соціоплюс»

Студентської соціальної служби

Кабінет психолога Студентської соціальної служби

Кабінет психологічного консультування

Cтудмістечко КПІ ім. Ігоря Сікорського

Профком студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

 

© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org