Slider

Вступ на 1 курс бакалавр 2022р

Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут проводить підготовку студентів для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за спеціальністю 131 “Прикладна механіка”.

Вступ відбувається за результатами Національного мультипредметного тесту, що включає в себе Українську мову, Математику, Історію України або за сертифікатами ЗНО 2021, 2020, 2019 року з української мови, математики, фізики або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або історії України та результатами рейтингування мотиваційного листа.

Вступ на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбувається за результатами оцінювання мотиваційних листів.

Нагадуємо, що в цьому році вступ на перший курс до ВНЗ здійснюється виключно за допомогою електронного подавання документів!

Цього року вступники на бакалавріат у КПІ ім. Ігоря Сікорського, мають обов’язково під час подання електронних заяв надати мотиваційний лист для вступу до університету. Мотиваційний лист – це викладена письмово у довільній формі інформація про зацікавленість абітурієнта у вступі до КПІ ім. Ігоря Сікорського, його очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони.

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти...

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» у 2022 році зі змінами

Подання заяв

 1. Реєстрація електронних кабінетів - з 1 липня,
 2. Прийом заяв та документів – з 29 липня до 18:00 23 серпня для тих, хто вступає лише за результатами НМТ. Заяви подаються виключно в електронному вигляді.
 3. Абітурієнт зможе подати до 5 заяв на 5 спеціальностей та 20 заяв на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Заяви на бюджет виставляються в пріоритетності від 1 до 5. 

Конкурсні предмети

Конкурсні предмети на спеціальність 131 Прикладна механіка однакові для всіх ЗВО. Перелік в додатку 4.

Вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ):

 1. Українська мова - 0,3
 2. Математика - 0,5
 3. Історія України - 0,2

  Замість НМТ можуть бути сертифікати ЗНО 2019–2021 рр. (будь-які комбінації за цими предметами). Також результати ЗНО 2019–2021 рр. можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ, якщо різниця становить не більше 15 балів.


Конкурсний бал розраховується за формулою, наведеною в Умовах прийому.

КБ = К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3 + ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів НМТ.

Таблиця переведення тестових балів з української мови, математики, історії України до шкали 100-200 наведена в додатку 6 до Порядку прийому на навчання; ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на 131 спеціальність, зазначену в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (згідно з додатком 2 до Порядку прийому на навчання). Невід’ємні вагові коефіцієнти К1, К2, К3 для спеціальності 131 Прикладна механіка визначені в додатку 4 до Порядку прийому на навчання:

Максимальний бал — 200.
Конкурсний бал випускника множиться на коефіцієнт:

 • регіональний — 1.00— для м. Києва;
 • галузевий — 1.02 — для заяв з пріоритетом 1 та 2 на спеціальність 131 Прикладна механіка, яка має особливу підтримку (додаток 2), в інших випадках — 1.00;

Врахування балів за успішне закінчення підготовчих курсів

Випускникам системи доуніверситетської підготовки, які в рік вступу успішно закінчили підготовчі курси закладу вищої освіти, при вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 2 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році) враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів (до 10 балів додається до конкурсного балу після балансування на вагові коефіцієнти та обчислення) 


Рекомендації до мотиваційного листа

 Мотиваційний лист, який подається вступником для участі у конкурсі для здобуття ступеня вищої освіти в 2022 році в КПІ ім. Ігоря Сікорського, може містити наступні складники:

 • обґрунтування вибору вступником КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти;
 • бачення вступником власного майбутнього та внеску у розвиток суспільства після завершення навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського;
 • виклад попередніх здобутків вступника (участь та перемоги у конкурсах, олімпіадах, інших освітніх та професійних заходах; наявність досягнень у навчанні у системі доуніверситетської підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського (для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра); наявність публікацій (за наявності) з повним бібліографічним описом та посиланнями, наявність патентів та авторських свідоцтв (за наявності), волонтерська діяльність або інші здобутки, про які вступник виявив бажання повідомити та які вплинули на його вибір КПІ ім. Ігоря Сікорського для здобуття вищої освіти, допоможуть у навчанні або потребують розвитку в закладі вищої освіти);
 • ім’я та прізвище вступника.

Загальний обсяг мотиваційного листа для вступників для здобуття вищої освіти не має перевищувати 4 тисячі знаків (без врахування пробілів). Мотиваційний лист подається українською мовою з дотриманням норм чинного Правопису та мовностилістичних особливостей сучасної української літературної мови. Не дозволяється використання варваризмів, сленгових одиниць, табуйованої лексики. У мотиваційному листі не можуть міститись оціночні судження стосовно інших вступників та образливі для будь-яких представників суспільства висловлювання (сепаратизм, екстремізм, ксенофобія, гомофобія тощо).


Основні дати вступної кампанії для 1 курсу:

1 липня — початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів;

29 липня — подання заяв та документів;

8 серпня 18:00 —  закінчення прийому заяв та документів для осіб, які складають індивідуальні усні співбесіди/творчі конкурси, що проводить КПІ ім. Ігоря Сікорського;

23 серпня 18:00 закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають за результатами від вступників на базі повної загальної середньої освіти;

не пізніше 29 серпня — Оприлюднення рекомендації на місця за державним замовленням ;

02 вересня 18:00 — Закінчення прийому оригіналів для зарахування за державним замовленням;

5 вересня — Наказ на зарахування вступників за кошти державного або місцевого бюджету;

16 вересня — Закінчення прийому оригіналів для зарахування на контракт;

17 вересня — Наказ на зарахування на контракт.

Шановні вступники! У зв’язку з правовим режимом воєнного стану можливі зміни. Стежте уважно за оновленнями!


Документи, необхідні для зарахування


Бюджетні місця:

2022 рік – максимальний обсяг державного замовлення (бюджетних місць) наразі НЕВІДОМИЙ!
За умови рекомендації на бюджет, оригінали документів необхідно подати з 29.08.2022 р. по 02.09.2022 р. (включно).
2021 рік – 250 місць (денна форма навчання)
2020 рік – 230 місць (денна форма навчання)
2019 рік – 213 місць, 2018 рік – 213 місць.
Вказано максимальний обсяг державного замовлення.


Вартість навчання 2022 н.р. КПІ ім. Ігоря Сікорського на спеціальності 131 Прикладна механіка:

Вартість навчання 2022 для першого рівня (бакалавр) вищої освіти 

 • 16600 грн/од.н.р. (очна форма навчання);
 • 11300 грн/од.н.р. (заочна форма навчання).

Наказ 51 від 17.05.2022 "Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік" Вартість навчання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти залишилась без змін за діючими договорами, і не буде підвищуватись на рівень інфляції за 2021 рік.


БАКАЛАВР – освітній ступінь вищої освіти особи, яка на основі повної середньої загальної освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

 prykladna mekhanika

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 

131 ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціальність 131 “ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА” – це спеціальність, на якій вчать проектувати та будувати машини, але насправді це можливість одержати найкращу технічну освіту й стати справжнім майстром інженерних вершин. Прикладна механіка – спеціальність широкого профілю, яка дозволить вам в межах КПІ ім. Ігоря Сікорського навчитись розбиратись у складових частинах великих промислових виробництв, зрозуміти будову будь-яких промислових систем та навіть літаків й космічних кораблів. Ви будете знати, як впроваджуються новітні комп’ютерні технології на виробництві, вільно оперувати всіма потрібними програмами й розробляти надсучасні підходи до оптимізації промисловості. Ми готуємо професіоналів високого рівня для успішного кар’єрного росту на підприємствах, в міжнародних та українських компаніях; в аналітичній, консультативній та дослідницькій діяльності, де здобуті знання та навички високо цінуються роботодавцями.

Шукайте нас тут - Telegram, Facebook, Instagram, YouTube


ОСВІТНІ ПРОГРАМИ (спеціалізації):

 


 Мапа пошуку освітніх програм і навчальних планів бакалавра та магістра ММІ

Працевлаштування випускників ММІ:

По закінченню навчання ти отримаєш диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.


Стипендія:

Стипендія на нашій спеціальності складає 2550 грн/міс., а підвищена 3711 грн/міс. Ти можеш вибороти також іменні стипендії розміром понад 4000 грн/міс.


Корисні посилання:

 Телефон гарячої лінії Відбіркової комісії ММІ: +38 (097) 131 85 65

Детальніше: http://pk.kpi.ua/entry-1-course 

© 2022 Навчально-науковий механіко машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org