Науково-дослідна робота 2872ф

"Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації

конструкцій із композиційних матеріалів при складному навантаженні

з урахуванням пошкоджуваності"

(керівник М.І. Бобир)

Розроблена логічно-структурна схема загальної методики досліджень. Проаналізовано сучасні методи прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій виготовлених із КМ з врахуванням пошкоджуваності. Розроблена методика уточнення границь використання узагальненої феноменологічної моделі пружно-в’язко-пластичності та пошкоджуваності при визначенні ресурсу роботи конструкцій із КМ. Розроблена та обґрунтовано границі використання ймовірнісної феноменологічної моделі пошкоджуваності на базі енергетичного параметру з врахуванням анізотропії фізико-механічних властивостей КМ. Обґрунтовано методики визначення параметрів моделі пошкоджуваності та межі використання рівнянь стану для анізотропних КМ. Розроблено узагальнені рівняння стану. Конкретизовано параметри моделі та рівняння стану для КМ. Розроблено та обґрунтовано межі використання ймовірнісного критерію руйнування КМ.

За результатами роботи підготовлено до видання 1 монографію, підготовлено до захисту 1 докторську дисертацію, захищена 1 кандидатська дисертація (2 підготовлено до захисту), опубліковано 6 статей у фахових виданнях, 4 публікації у науково-метричних базах даних, зроблено 14 доповідей на конференціях в т.ч. 8 на міжнародних, отримано 2 патенти України. До виконання залучалось 10 студентів. За результатами наукових досліджень студентами захищено 5 магістерських робіт, 5 дипломних проектів.

© 2018 Механіко-Машинобудівний інститут
Много шаблонов Joomla на JooMix.org