Nav view search

Navigation

Search

 Перелік фундаментальних та прикладних наукових досліджень, за якими

Механіко-машинобудівний інститут НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського”

має значні досягнення, перспективні розробки з держбюджетною формою фінансування.

І. Фундаментальні наукові дослідження

Пріоритетний напрям 1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного,

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави.

Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук

а) Результати по закінчених у 2015 році науково-дослідних роботах

2669-Ф Підтема: «Розробка методу прогнозування ресурсу конструктивних елементів крила літака на стадії зародження макротріщини з урахуванням кінетики накопичення розсіяних пошкоджень». Комплексної науково-дослідної роботи: «Вплив конструктивно-технологічних та експлуатаційних факторів на довговічність силових конструктивних елементів крила транспортного літака з функціональними отворами» (керівник М.І. Бобир).

2615-ф "Розробка теорії проектування та дослідна апробація багатокоординатних верстатів і машин з мехатронними стрижневими структурами та їх систем керування" (керівник В.Б. Струтинський).

Назва підтеми комплексного наукового проекту: Розробка теорії динаміки багатокоординатних верстатів та машин на базі нечітких множин і нейронних мереж із реалізацією принципово нових методів обробки деталей.

2612ф "Створення теоретичних основ ресурсозберігаючої технології ізотермічного формоутворення в широкому діапазоні температур та швидкостей деформацій тонкостінних елементів виробів машинобудування" (керівник В.А.Тітов ).

б) найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт

2828-ф "Основи теорії проектування різальних інструментів для високошвидкісної обробки" (керівник Н.С. Равська).

2872Ф "Розроблення узагальненого методу прогнозування ресурсу експлуатації конструкцій із композиційних матеріалів при складному навантаженні з урахуванням пошкоджуваності" (керівник М.І. Бобир).       

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання закінчених науково-дослідних робіт в межах

"6. Нові речовини та матеріали «Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів»"

2725п "Керування параметрами топографії поверхні виробів програмованим лазерним опроміненням" (керівник - проф. Коваленко В.С.)

Науковий парк Дослідно-конструкторська робота "Розробка рекомендацій для модернізації конструкції клапана, супровід виготовлення та випробувань зразків клапанів" (керівник О.В. Узунов).

Найважливіші наукові результати отримані в результаті виконання перехідних науково-дослідних робіт в межах

"6. Нові речовини та матеріали "Створення та застосування технологій отримання, зварювання, з’єднання та оброблення конструкційних, функціональних i композиційних матеріалів""

2804-п  «Адаптивна система управління верстатами з ЧПК» (керівник д.т.н., проф. Петраков Ю.В.).

2805-п «Створення і дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів із затискними механізмами на модульному принципі для багатокоординатних верстатів нового покоління» (керівник Ю.М. Кузнєцов).

2822-п «Розробка гідравлічних мехатронних систем машинобудування з високими показниками ефективності і надійності» (керівник О.М. Яхно).

2842-п "Автоматизація проектування та прогнозування працездатності черв’ячних фрез" (керівник В.А. Пасічник).

2862-п "Розробка нових засобів діагностики міцності та надійності біомеханічних систем «кістка – суглоб - імплантат» з урахуванням пошкоджень біологічних тканин"(керівник М.Г. Крищук).

 

Науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

ММІ – 2.1/ 2011р "Вдосконалення існуючих та створення нових технологій і оснащення для інтенсифікації виготовлення виробів методами холодного об’ємного листового штампування" (керівник Калюжний В.Л.).

ММІ – 2.1/ 2011р "Дослідження стійкості штампів, зносостійкість та тріщиностійкість матеріалів" (керівник Маковей В.О.).

           

Інноваційний напрям:Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та гуманітарних наук.

ММІ – 1/ 2014 р.0114U001029 "Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності при трансфері технологій" (керівники В.Б. Струтинський, О.А. Фоя).

За ініціативою;

ММІ – 2.1/ 2015 "Дослідження та розробка пневмогідравлічного адаптивного демпферу для штучного протезу колінного суглобу людини" (керівник Узунов О.В.).